Entropia time:
Next Scheduled flight:
Please Note: Please take note of our new daily flight schedule!

Please note:

T = Toulan
M = Monria
NI = Next Island


Departure From To Ship
Departure From To Ship
6 6 21:05 Calypso Arkadia Starfinder XV
6 6 20:40 Rocktropia Calypso Starfinder XV
6 6 20:10 Cyrene Rocktropia Starfinder XV
6 6 19:55 Calypso Cyrene Starfinder XV
6 6 19:30 Arkadia Calypso Starfinder XV
5 5 21:05 Calypso Arkadia Bismarck
5 5 20:20 T or M by Request Rocktropia Bismarck
5 5 20:40 Rocktropia Calypso Bismarck
5 5 20:10 Cyrene T or M by Reqest Bismarck
5 5 19:55 Calypso Cyrene Bismarck
5 5 19:30 Arkadia Calypso Bismarck
4 4 21:05 Calypso Arkadia Bismarck
4 4 20:20 T or NI by Request Rocktropia Bismarck
4 4 20:40 Rocktropia Calypso Bismarck
4 4 20:10 Cyrene T or NI by Request Bismarck
4 4 19:55 Calypso Cyrene Bismarck
4 4 19:30 Arkadia Calypso Bismarck
3 3 21:05 Calypso Arkadia Bismarck
3 3 20:40 Rocktropia Calypso Bismarck
3 3 20:20 T or M by Request Rocktropia Bismarck
3 3 20:10 Cyrene T or M by Request Bismarck
3 3 19:55 Calypso Cyrene Bismarck
3 3 19:30 Arkadia Calypso Bismarck
2 2 21:05 Calypso Arkadia Starfinder XV
2 2 20:40 Rocktropia Calypso Starfinder XV
2 2 20:20 T or NI by Request Rocktropia Starfinder XV
2 2 20:10 Cyrene T or NI by Request Starfinder XV
2 2 19:55 Calypso Cyrene Starfinder XV
2 2 19:30 Arkadia Calypso Starfinder XV
1 1 21:05 Calypso Arkadia Starfinder XV
1 1 20:40 Rocktropia Calypso Starfinder XV
1 1 20:20 T or M by Request Rocktropia Starfinder XV
1 1 20:10 Cyrene T or M by Request Starfinder XV
1 1 19:55 Calypso Cyrene Starfinder XV
1 1 19:30 Arkadia Calypso Starfinder XV
0 0 21:05 Calypso Arkadia Bismarck
0 0 20:40 Rocktropia Calypso Bismarck
0 0 20:20 T or NI by Request Rocktropia Bismarck
0 0 20:10 Cyrene T or NI by Request Bismarck
0 0 19:55 Calypso Cyrene Bismarck
0 0 19:30 Arkadia Calypso Bismarck